Máy xúc bánh lốp

  1. 918H Tải trọng định mức (Kg): 2000
   Đầu ra định mức (KW): 60
   Năng lực gàu xúc định mức (m3): 1.1
  1. 933 Tải trọng định mức (Kg): 3000
   Đầu ra định mức (KW): 92
   Năng lực gàu xúc định mức (m3): 1.7
  1. 937H Tải trọng định mức (Kg): 3000
   Đầu ra định mức (KW): 97
   Năng lực gàu xúc định mức (m3): 1.7
  1. 947H Tải trọng định mức (Kg): 4000
   Đầu ra định mức (KW): 132
   Năng lực gàu xúc định mức (m3): 2.35
  1. 955T Tải trọng định mức (Kg): 5000
   Đầu ra định mức (KW): 162
   Năng lực gàu xúc định mức (m3): 3.0
  1. 957H Tải trọng định mức (Kg): 5000
   Đầu ra định mức (KW): 158/162
   Năng lực gàu xúc định mức (m3): 3
  1. 957S Tải trọng định mức (Kg): 5000
   Đầu ra định mức (KW): 158/162
   Năng lực gàu xúc định mức (m3): 3
  1. 957Z Tải trọng định mức (Kg): 5000
   Đầu ra định mức (KW): 158/162
   Năng lực gàu xúc định mức (m3): 3
  1. 966 Tải trọng định mức (Kg): 6000
   Đầu ra định mức (KW): 174.5
   Năng lực gàu xúc định mức (m3): 3.7
  1. 980H Tải trọng định mức (Kg): 7500
   Đầu ra định mức (KW): 216
   Năng lực gàu xúc định mức (m3): 4.2
  1. 996 Tải trọng định mức (Kg): 9000
   Đầu ra định mức (KW): 250
   Năng lực gàu xúc định mức (m3): 5.1
  1. 9126 Tải trọng định mức (Kg): 12000
   Đầu ra định mức (KW): 390
   Năng lực gàu xúc định mức (m3): 6.6